Na vrh

Šolski center Postojna

Ustanovitev strojne šole sega v leto 1981, z uvedbo usmerjenega izobraževanja. Prvo leto je pouk potekal v prostorih nekdanje gimnazije, po letu 1982 pa v novih prostorih današnjega Šolskega centra.

Z nastanitvijo v novih prostorih se je strojna šola pričela širiti in pridobivati nove programe. Število dijakov se je spreminjalo, v šolskem letu 2014/15 imamo vpisanih 259 dijakov v petih programih, in sicer : strojni tehnik, strojni tehnik PTI, oblikovalec kovin – orodjar, avtoserviser in pomočnik v tehnoloških procesih.

Hitre gospodarske spremembe, tehnološki napredek, novi organizacijski pristopi, pojav vedno novih poklicev ter novih znanj so zahtevali spremembo izobraževalnega sistema tudi na področju strojništva. V šolskem letu 2008 smo začeli tudi na področju strojništva uvajati prenovljene programe, ki so kompetenčno zasnovani. Sestavljajo ga vsebine teoretičnega in praktičnega izobraževanja. Teoretične vsebine so zajete v obveznih in izbirnih modulih ter odprtem kurikulu, ki ga je šola pripravila v sodelovanju z delodajalci, praktično izobraževanje pa izvajamo na šoli in pri delodajalcih. V vseh programih so vključene tudi interesne dejavnosti, ki pokrivajo široko paleto vsebin, s katerimi pomagamo dijakom vstopiti v svet odgovorne odraslosti.

Zadnjih deset let strojne šole je zaznamoval zelo hiter razvoj računalništva in  računalniško podprtih tehnologij na vseh področjih: od načrtovanja, do avtomatizacije procesov in proizvodnje. Šola v vseh programih zelo veliko pozornosti posveča spoznavanju naprednih tehnologij. Vsako leto posodobimo programsko opremo za modeliranje in CNC obdelavo, v delavniško okolje pa skušamo uvesti tudi nove tehnologije: elektroerozijo, novejše varilne aparate in podobno. Na področju CNC tehnologije dijaki uporabljajo didaktične stroje EMCO, ki so namenjeni spoznavanju te tehnologije in izdelavi prvega izdelka po lastnem programu na CNC stroju.

Strojni tehniki poleg osnovnih strojniških znanj spoznavajo tudi postopke modeliranja in načrtovanja izdelkov, izdelave prototipov s 3D tiskanjem ter prostorskim skeniranjem, na osnovi modelov v CAD programu pa spoznavajo tudi postopke programiranja obdelave z različnimi programskimi orodji. Seznanijo se tudi z zanimivimi vsebinami s področja avtomatizacije, seveda pa spoznavajo še druga področja strojništva, kot sta energetika in učinkovita raba energije. Dijaki se udeležujejo tudi različnih srečanj, strokovnih konferenc, izmenjav v tujini in državnih tekmovanj, kjer so več let zapored dosegali prva mesta npr. na natečaju za najboljše rešitve z uporabo programskega orodja Pro Engineer. V zadnjih letih uspešno zastopajo strojno šolo tudi na tekmovanju PIKO – projekcije in kotiranje. Več let so dijaki strojni tehniki vključeni tudi v mednarodne izmenjave, kjer zelo uspešno predstavljajo svoja znanja in spoznavajo drugačna delovna okolja. Praviloma so nad izmenjavami zelo navdušeni in zato je vsako leto zanimanje za izmenjavo večje.

Maturitetne naloge, ki jih dijaki izdelajo v okviru poklicne mature, so mnogokrat zelo zanimive ter kažejo na širino in kvaliteto osvojenih znanj. Številni dijaki, ki so se po zaključku izobraževanja vpisali na univerzitetni študij, so dosegli zavidljiva znanja in so priznani strokovnjaki v mnogih uveljavljenih podjetjih.

Tudi dijaki v poklicnih programih spoznavajo novosti na svojih področjih. Oblikovalci kovin - orodjarji  veliko časa posvetijo spoznavanju obdelave na klasičnih in tudi CNC obdelovalnih strojih, kjer spoznajo zakonitosti obdelave in se tako pripravijo na uvajanje v proizvodne procese v industrijskem okolju. Tega dodobra spoznajo med praktičnim izobraževanjem v podjetjih. Nekateri med njimi so se že odločili za izmenjavo v tujini in tudi tam preverili svoja znanja.

Podobno tudi dijaki avtoserviserji na učnih vozilih spoznavajo novejše tehnologije in tudi klasične mehanske dele. Računalniška tehnologija je v sodobnih vozilih že povsem običajna, prav tako kombinirani viri pogonskih energentov. Z učenjem dveh tujih jezikov se pripravljajo tudi na delo v avtoservisnih delavnicah, kjer se bodo lahko soočili tudi s tujci, ali pa bodo to znanje uporabili na izmenjavi v tujini. Pomembno področje, na katerega se bomo usmerili v prihodnosti, pa bodo vsekakor električna vozila.

Vsi dijaki strojne šole v času izobraževanja obiščejo priznano avtomobilsko tovarno v Nemčiji ali Italiji ter obiščejo različne strokovne sejme v Sloveniji in znamenitosti v tujini. Vsakoletno srečanje strojnih šol, kjer sodelujejo dijaki vseh programov, omogoča medvrstniško sodelovanje in spoznavanje, prav tako pa sodelovanje v različnih projektih, ki jih je šola izvajala v preteklih letih. Dijaki so svoje dosežke lahko predstavili tudi na državnem in mednarodnem nivoju, kjer so dosegli tudi zelo dobre rezultate, npr. tretje mesto v kategoriji Power Point na Tekmovanju za Evropsko nagrado za energetsko učinkovitost v letu 2009/10.

Tudi energetska sanacija objekta je bil svojevrsten projekt, saj so dijaki strojne šole sodelovali že pri izvedbi termovizijskega pregleda ovoja stavbe.

Za dijake strojne šole, študente in delodajalce, ki sprejemajo naše dijake na praktično izobraževanje, smo organizirali tudi več tematskih predavanj, kjer so strokovnjaki predstavili svoja delovna področja ali projekte: merilno tehniko, trde zaščitne prevleke in sodobna obdelovalna orodja ter energetsko sanacijo stavb oz. varčno rabo energije. S tem smo aktualne vsebine približali dijakom in strokovnjakom omogočili predstavitve zanimivih vsebin. Ob ukinitvi klasičnih žarnic in prehodu na varčne sijalke smo tako na tovrstnem dogodku dijakom in študentom razdelili tudi preko tisoč sponzorskih sijalk; s tem smo pomagali dijakom razumeti družbene spremembe,  krepiti pozitiven odnos do trajnostne rabe naravnih virov in jih učili odgovornega odnosa do okolja.

Strojna šola je torej tudi v preteklem desetletju skušala odgovarjati na izzive časa ter slediti novostim na mnogih področjih, ki so povezana s strojništvom in družbenimi dogajanji.

povezavacenter
  gimnazija copy 
  EKONOMSKAA
  VIŠJAŠOLA
  ilb copy 

ŠOLSKI CENTER POSTOJNA 

Cesta v Staro vas 2

Postojna 6230

Telefon: (081) 601 650

Fax: (05) 726-21-46

E-pošta: info@scpo.si

Matična št.: 5086957
Davčna št.: 17067006
Transakcijski račun: 01100 - 6030704112

Copyright © 2021 Šolski center Postojna Pravice pridržane.